Informació General SMX

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (GRAU MITJÀ)

 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Familia Professional: Informàtica i comunicacions

 

 ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova

 

OBJECTIUS

L'objectiu del cicle formatiu és proporcionar els coneixements i les competències necessàries per a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

DURADA

Té una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

CONTINGUTS

El cicle formatius està organitzat en mòduls professionals (MP), que es distribueixen en els dos cursos segons disposi el centre. Aquesta és la distribució curricular del cicle tant a nivell de MP com per unitats formatives (UF).

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

Dins dels continguts del cicle, una part essencial és la formació en centres de treball. Es tracta d’un període de pràctiques en una empresa del sector, de caràcter obligatori, i que normalment es fa durant el segon any. L’alumne té un tutor dins de l’empresa i un altre a l’institut, per fer-ne el seguiment mitjançant el quadern telemàtic de pràctiques. Algunes de les empreses que col·laboren amb el nostre institut són: Grifols, Biokit, Apen, TKS Informàtica, així com els ajuntaments, instituts i escoles de la zona.

 

TÍTULACIÓ  QUE S'OBTÉ

Títol de TÈCNIC en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Que permet desenvolupar els següents perfils professionals:

 • Tècnic instal.lador-reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic de xarxes de dades. Tècnic de suport informàtic.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de tele-assistència.
 • Operador de sistemes.

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de la organització. 

 

CONTINUÏTAT

Després del cicle formatiu, si es té el títol de Tècnic, es pot accedir:

 • Al món laboral amb una titulació que t’acredita com un professional de qualitat.
 • Al Batxillerat
 • A un altre cicle formatiu de grau mitjà per ampliar el perfil professional.
 • A la prepararció de les proves d'accés a un cicle formatiu de grau superior.
 • A altres itineraris formatius (idiomes, multimèdia ...)

El cicle de sistemes microinformàtics i xarxes (SMX) té continuïtat amb els cicles formatius de grau superior de:

 

PROJECTES EDUCATIUS ADICIONALS

 • L'Ins Lliçà és un centre examinador oficial de la certificació Linux Essentials. Els alumnes podran obtenir aquesta certificació que els aportarà un gran valor afegit als seus currículums i que els ajudarà en les seves possibilitats d'èxit en un mercat laboral cada vegada més competitiu.

 • El centre també ofereix un curs de preparació per l'examen oficial de Cisco, ja que és un centre instructor del currículum de Cisco. 

 • Anualment es prepara als alumnes per a la participació en la competició CodeWars organitzada per l'empresa Hewlett-Packard (HP), que consisteix en la resolució de diferents problemes dins de l'àmbit de la programació d'ordinadors de primera classe.

 • L'institut està dintre de la iniciativa mSchools que integra tecnologies mòbils a l'aula, ajudant als estudiants a construir noves noves i importants competencies digitals.

 • Websalpunt.cat i Appsalpunt.cat són concursos d'elaboració de llocs webs i aplicacions mòbils, organitzat per la Fundació.cat, on els alumnes del centre hi participen cada curs presentant els projectes desenvolupats per ells.

 • Organització de diverses jornades de ciberseguretat impartides per l'institut nacional de ciberseguretat (INCIBE)

 • Programa escola-empresa que permet la trobada entre l'alumnat i un empresari per intercanviar vivències, experiències, punts de vista.

 • Visites a institucions, fires i esdeveniments relacionats amb el món de la informàtica. Marenostrum, Museu de la facultat d'informàtica de Barcelona (FIB), Centre nacional de microeletrònica (CNM), Sincrotró Alba, For years from now (4YFN), Mobile World Congress (MWC).

En col·laboració amb: