BATXIBAC

 

 • Què és?

El Batxibac consisteix en un currículum mixt que possibilita l’alumnat que el cursa a obtenir, a tots els efectes, la doble titulació de Batxillerat català i Baccalauréat francès.

El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat i pels continguts essencials per al coneixement de la llengua i la literatura francesa, a més de la realitat històrica, social, cultural i política de França.

 • Objectius
  • Validar els estudis de formació multicultural i multilingüe.
  • Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
  • Facilitar la inserció professional i la mobilitat dins del món del treball, tot donant a l’alumnat que l’ha cursat el coneixement ampli de coneixement d’una llengua i cultura que ens són molt properes.

 

 • Com s'organitza?

Matèries Comunes

1r Curs
2n Curs

Llengua catalana i literatura

2 hores 2 hores

Llengua castellana i literatura

2 hores 2 hores

Llengua estrangera francès*

4 hores 3 hores

Educació física

2 hores -

Filosofia i ciutadania

2 hores -

Ciències per al món contemporani

2 hores -

Història de la filosofia

- 3 hores

Història de França i Espanya*

2 hores 4 hores

Literatura Francesa*

2 hores 3 hores

Lectura en francès/tutoria*

2 hores 2 hores

Lectura en anglès

30 min 30 min

Treball de recerca en francès*

- -

 (*) matèries impartides en francès

 

Organització de les matèries de modalitat i optatives per itinerari

 

Modalitat d'Humanitat i Ciències Socials

 

1r Curs

2n Curs

Humanístic

Social Humanístic Social
Grec I Matemàtiques aplicades CS I Grec II Matemàtiques aplicades CS II
Llatí I Llatí I / Economia d'empresa I Llatí II Llatí II / Economia d'empresa II
Literatura castellana Economia Literatura catalana Geografia
Literatura i Història de França I Literatura i Història de França II

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia

 

1r Curs

2n Curs 
Científic Tecnològic Científic Tecnològic
  Matemàtiques I (obligatòria)   Matemàtiques II (obligatòria)
 Química I Dibuix tècnic I / Química I
  Química II Dibuix tècnic II / Química II
 Biologia I  Tecnologia Industrial I  Biologia II    Tecnologia Industrial II
 Literatura i Història de França I  Física I  Literatura i Història de França II  Física II

- Totes les modalitats poden fer el Batxibac.

- Els alumnes que vulguin cursar la Física I i II, l’han de cursar per l’IOC ( Institut Obert de Catalunya), i la poden canviar per una de les matèries de modalitat.

- Els alumnes Batxibac no fan anglès, però tenen la possibilitat de prepar-se pel First amb un extraescolar del centre.

 

 

 • Requisits

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. En cas de no poder acreditar el nivell B1 els alumnes s’hauran de presentar a la prova de nivell del centre.

 

 • Titulació

Per obtenir la doble titulació els alumnes hauran de:

  • Superar totes les matèries de batxillerat.
  • Haver acreditat les hores de formació en francès i els complements curriculars establerts.
  • Superar la prova externa que tindrà lloc a finals del 2n curs sobre continguts de les matèries específiques: llengua i literatura francesa (oral i escrita), i història d’Espanya i França (escrita).

 

 • Avaluació i accés a la universitat

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades + 10% del treball de recerca.

La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre la nota de batxillerat (que val un 70%) i la qualificació global de la prova externa (amb un 30%). La nota d’aquesta prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques del bac. Per superar-la, cal tenir un 5 de mitjana i una nota mínima de 5 en la prova de llengua i literatura francesa.

Per tant, l’alumne tindrà dues notes per accedir a la Universitat: la nota d’expedient (sistema educatiu català) i la nota baccalauréat (sistema educatiu francès) i podrà utilitzar la que li sigui més avantatjosa en qualsevol dels dos països.

 

 • Diplomes i certificacions

Amb el títol del baccalauréat francès, l’alumne podrà també acreditar el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

 

 

 

 

 


  Més informació Departament d'Educació