Unitats Formatives

Els Mòduls Professionals s’organitzen en Unitats Formatives (UF).

La UF és una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul professional, relacionada generalment amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

Les UF són les unitats de formació i avaluació, i es podran certificar en determinats casos. La superació positiva de totes les UF dóna lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals de SMX s'organitzen en les següents UF:  

1r SMX

 
Mòdul 1: Muntatge i manteniment d'equips
(198 hores)

 

UF 1 Electricitat a l’ordinador.
(25h)

UF 2 Components d’un equip microinformàtic.
(61h)

UF 3 Muntatge d’un equip microinformàtic.
(28h)

UF 4 Noves tendències de muntatge.
(28h)

UF 5 Manteniment d’equips microinformàtics.
(28h)

UF 6 Instal·lació de programari.
(28h)

Mòdul 2: Sistemes operatius monolloc
(132 hores)

 

 

UF 1 Introducció als SO.
(33h)

UF 2 SO propietaris.
(46h)

UF 3 SO Lliures.
(53h)

 

 

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques
(165 hores)

 

UF 1 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari.
(20h)

UF 2 El correu i l’agenda electrònica.
(20h)

UF 3 Processadors de text.
(30h)

UF 4 Fulls de càlcul.
(30h)

UF 5 Bases de dades.
(35h)

Mòdul 5: Xarxes locals
(198 hores)

 

UF 1 Introducció a les xarxes locals.
(66h)

UF 2 Configuració de commutadors i encaminadors. (66h)

UF 3 Resolució d’incidències en xarxes locals.
(33h)

 

 

Mòdul 9: Anglès
(99h)

 

UF 1 Anglès.
(99h)

 

Mòdul 10: Formació i orientació laboral
(99h)

 

UF 1 Incorporació al treball.

UF 1 Prevenció de riscos laborals.

2n SMX

 
Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa
(132 hores)

 

UF 1 SO propietaris en xarxa.
(36h)

UF 2 SO lliures en xarxa.
(36h)

UF 3 Compartició de recursos i seguretat.
(24h)

UF 4 Integració de sistemes operatius.
(36h)

 

Mòdul 6: Seguretat informàtica
(132 hores)

 

UF 1 Seguretat passiva.
(24h)

UF 2 Còpies de seguretat.
(26h)

UF 3 Legislació de seguretat i protecció de dades.(20h)

UF 4 Seguretat activa.
(24h)

UF 5 Tallafocs i monitoratge.
(38h)

Mòdul 7: Serveis de xarxa
(165 hores)

 

UF 1 Configuració de la Xarxa.
(48h)

UF 2 Correu electrònic i transmissió d’arxius.
(40h)

UF 3 Servidors web i proxys.
(45h)

UF 4 Accés a sistemes remots.
(32h)

 

 

Mòdul 8: Aplicacions Web
(198 hores)

 

UF 1 Ofimàtica i eines web.
(22h)

UF 2 Gestors d’arxius web.
(25h)

UF 3 Gestors de continguts.
(30h)

UF 4 Portals web d’aprenentatge.
(30h)

UF 5 Fonaments d’-X-HTML i fulls d’estils.
(58h)

UF 6 Desenvolupament d’apps per dispositius mòbils. (33h)

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
(66 hores)

 

UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora.
(66h)

Mòdul 12: Treball de síntesi 
(99 hores)

 

UF 1 Síntesi.
(99h)

Mòdul 13: Formació en centres de treball (pràctiques a una empresa del sector)
(350h)

En col·laboració amb: